A  DOKTORI KÉPZÉSRE JELENTKEZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A Miskolci Egyetem doktori képzésre való jelentkezést hirdet meg a 2018/19. tanévre akkreditált doktori iskolák keretén belül.

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők:

 A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Az államilag támogatott doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.

Képzési formák:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

 Követelmények és feltételek:

 • jelentkezhetnek az utolsó éves egyetemi hallgatók és egyetemi oklevéllel  rendelkező személyek (a doktori képzésre történő jelentkezéskor a külföldi végzettségi szint elismerését kérelmeznie kell a jelentkezőnek, csatolva az oklevél, valamint a tanulmányok időtartamát, a tanulmányok sikeres teljesítését igazoló dokumentumok hiteles másolatát, valamint a fenti dokumentumok hiteles fordítását)
 • a felvétel feltétele a sikeres záróvizsgával (államvizsgával) befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább "jó", illetve "cum laude" minősítésű egyetemi oklevél, vagy mesterfokozat megszerzését igazoló oklevél
 • a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú (komplex), ill. középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga
 • a jelölt kellő szintű szakmai tájékozottsággal rendelkezzen a választott témában
 • előnyt élvez kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredménnyel (pl.: Pro Scientia Aranyérem, külföldi részképzés, publikáció, díjnyertes TDK dolgozat vagy más hasonló tevékenység) rendelkező jelentkező,

 A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • leckekönyv másolata (papíralapú index másolata, vagy a Neptunból nyomtatott),
 • oklevél másolata (ha már megkapta),
 • szakmai önéletrajz,
 • nyelvismeretet bizonyító dokumentum másolata,
 • TDK tevékenység igazolása,
 • szakcikkek másolata,
 • a doktori témáról való elképzelésének leírása (kutatási terv),
 • a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény,
 • a doktori iskolának a képzésre vonatkozó egyéb speciális feltételei, amely az adott doktori iskola honlapján elérhetők

 Az elbírálás szempontjai:

 A felvételi bizottság a szóbeli felvételi vizsgán meggyőződik a jelölt szakmai tájékozottságáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket, és javasolja vagy nem javasolja felvételüket.

A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, amelynek elérése nem jelenti az automatikus felvételt. A felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám szerint rangsorolják és terjesztik elő az őket felkérő tudományági doktori tanácsnak. A tudományági doktori tanács az Egyetem Doktori Tanácsától kapott ösztöndíj keretszámok és a doktori iskola egyéb lehetőségeinek, valamint kapacitásának figyelembevételével javaslatot tesz a felvételre. A felvételről az Egyetem Doktori Tanácsa dönt.

Az államvizsga előtt felvételiző hallgató csak feltételesen kerülhet felvételre.

A felvétel csak akkor véglegesíthető, ha egyetemi oklevelének minősítése legalább "jó", illetve "cum laude".

A felvett nappali tagozatos hallgatót ösztöndíj illeti meg. A felvételt nyert állami ösztöndíjas hallgatók indokolt esetben kollégiumi elhelyezést kapnak és a hallgatói jogviszonynak megfelelő térítést fizetnek.

 

Jelentkezés határideje: 2018. május 15.

A felvételi vizsga időpontja: Várhatóan 2018. június

A felvételi döntés időpontja: Várhatóan 2018. július

 

Felvételi eljárási  díj: 9.000,- Ft

 

Jelentkezési lap letölthető a Miskolci Egyetem honlapjáról (www.uni-miskolc.hu  Oktatás/Képzések/PhD képzés) és csekk igényelhető a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon (A/4. épület I. emelet 112. szoba).

A jelentkezési lapot a megjelölt mellékletekkel együtt a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon kell leadni 2018. május 15-ig.

 

A pályázati felhívás és a jelentkezési lap, valamint a „Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata” a Miskolci Egyetem honlapján, www.uni-miskolc.hu (ezen belül Oktatás/Képzések/PhD képzés) megtalálható.

További információkkal szolgál az Országos Doktori Adatbázis (www.doktori.hu)

 

Miskolc, 2018. március 13.

 

Prof. Dr. Kékesi Tamás

tudományos és nemzetközi  rektorhelyettes

 

Felvételi felhívás

http://web.uni-miskolc.hu/files/2411/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20egyetemi.pdf

Jelentkezési lap

http://web.uni-miskolc.hu/files/1551/phd-jelentkezes.docx

Pontozólap

Az aktuális témakiírások megtalálhatóak a doktori adatbázisban:

 https://doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU

 

Fel