DOKTORI KÉPZÉS

A Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskolában - mint minden más doktori iskolában - a doktori képzés nappali, levelező vagy egyéni felkészülési formában folyhat, s eredményes lezárását az abszolutórium megszerzése bizonyítja. Abszolutórium birtokában kerülhet sor a doktori szigorlat letételére, az értekezés benyújtására ill. megvédésére. Ezek, valamint az egyéb feltételek (pl. nyelvismeret, publikáció stb.) sikeres teljesítése után kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és a doktori oklevél átadására.

1. Tanterv

Minden képzési forma esetében azonos a megszerzendő kreditpontok száma. A nappali tagozaton folyó doktori képzés első négy félévében a jelöltnek összesen nyolc vizsgát kell teljesítenie. Az egyéni tanrend szerinti szervezett képzésben az előírt nyolc kötelező vizsgát legkésőbb a képzés a hatodik félévének lezárásáig kell teljesíteni.

A Doktori Iskola Tanácsa elfogadja a féléves munka- és kutatási terveket. A munkaterv későbbi módosításához a Doktori Iskola Tanácsának a hozzájárulását kell kérni.

Egyes tárgyak csak a tanév egyik félévében vehetők fel, a meghirdetett feltételek, illetve a tantárgy előadójával történt egyeztetés szerint.

A doktori képzés kiegészítése, illetve kiszélesítése érdekében a nyolc kötelező tantárgyon túl a jelölt ún. szabadon választott „fakultatív” tantárgyat is felvehet, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak a kutatási tervében megfogalmazott célokhoz. Ezekre vonatkozó javaslatot a tudományos vezetőjével egyetértésben tehet a jelölt, amit a Doktori Iskola Tanácsa hagy jóvá.

Egy-egy kötelezően felvett tantárgy eredményes vizsgája után kapott kreditpontok száma – az érdemjegytől függetlenül – 5, így a nyolc kötelező tantárggyal 40 kreditpont szerzendő.

A szabadon választható „fakultatív” tantárgyak eredményes vizsgáira 2 kreditpont adható.

A második nyelvvizsgára az Egyetemi Szabályzat szerint adható 15-25 kreditpontos tartományt a PhD, állami C-közép (komplex), illetve középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga, állami C1 felső szinteknek megfelelően 15, 20, és 25 pontos értékekkel kell fokozatokra osztani. Az A és B típusú állami nyelvvizsgák esetén 10 pont adható.

Szervezett képzésen kívüli egyéni felkészülés esetén is elvárás a vizsgákkal megszerezhető 40 kreditpont. A vizsgák legfeljebb 50%-a alóli mentesítésről és az így  beszámítható kreditpontokról a témavezető véleményét kikérve a Doktori Iskola Tanácsa dönt a hallgató indoklással ellátott írásos kérelme alapján.

A egyéni tanrend szerinti szervezett képzésben az előírt vizsgák teljesítésére az első négy félév helyett a teljes képzési idő rendelkezésre áll, de a képzést minden esetben – folyamatosan, vagy megszakításokkal – legkésőbb hat éven belül be kell fejezni ebben az esetben is.

A kreditpontok számítását – a doktoranduszok rendszeres beszámolója alapján – a Doktori Tanulmányi Bizottság a személyes adatlapokon folyamatosan végzi. Ha legalább 180 kreditpont összegyűlt, s a képzés során előírt kötelezettségek maradéktalanul teljesültek, a doktorandusz kérheti a doktori eljárás képzési részének lezárását az abszolutórium megszerzésével. Az abszolutóriumot legkésőbb a képzés befejezését (a hallgatói jogállás megszűnését) követő 1 éven belül meg kell szerezni.

2. Kutatás

A saját kutatási témájában való előrehaladását a kutatószemináriummal bizonyítja a jelölt. A képzés során összesen legalább hat nyilvános kutatószemináriumot kell teljesíteni. A kutatószemináriumok a disszertáció készítésére való felkészülést szolgálják, azok megfelelő tematikai rendszert alkotnak.

A doktorandusz a képzés során oktatói feladatokat is vállalhat, ez azonban nem képezi tanulmányi kötelezettségei részét. Ezen tevékenységét a doktorandusz szerződés alapján díjazás ellenében végezheti, amely esetben számára ezért félévenként maximum 5 kreditpont adható a tárgyat jegyző oktató és a tanszékvezető jóváhagyásával.

A doktori képzés alapvető feladata, célja az egyetemi diplomára épülő olyan tudományos felkészítés, melynek keretében a doktorandusz alkalmassá válik önálló kutatómunkára. Törekedni kell a disszertáció összeállításához szükséges kutatási feladat képzési időn belüli eredményes végrehajtására. A témavezető és az illetékes tanszékvezető köteles a doktorandusz számára a szükséges feltételeket biztosítani és a kitűzött feladatra koncentrálást lehetővé tenni.

3. Oktatás

Oktatási képességfejlesztése érdekében a doktorandusz részt vehet, illetve segítő módon közre is működhet az illetékes tanszék meghirdetett tantárgyi előadásain és gyakorlatain. Ezen hospitálási tevékenységét nem kell szerződésben szabályozni, és ezen a címen félévenként maximum 2 kreditpontot szerezhet az illetékes oktató és a tanszékvezető jóváhagyásával.

4. Publikálás

A képzés során a doktorandusznak jártasságot kell szerezni a megfelelő formátumú és színvonalú tudományos publikálásban is. A saját kutatási eredményeit első szerzőként, a témavezető és más közreműködő társszerzőségével, rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban is meg kell jelenítenie az eljárás sikeres befejezéséig. A témavezetőnek kötelessége a doktorandusz által írt kéziratok részletes felülvizsgálata és a szükséges kiigazítása.

A Kerpely Antal Doktori Iskolában elvárás, hogy az abszolutórium megszerzéséig összesen minimum 27 kreditpont értékben publikációkban (cikkekben és előadásokban) számoljon be saját kutatási eredményeiről, a kutatómunkára való felkészültségéről. A publikációk kreditpont értékei függetlenek a társszerzők számától. Az elektronikus folyóirati publikáció azonos kreditpontokat ér.

 

Fel