PÓTFELVÉTELI 2011

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara a Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola keretében folyó doktori képzésre való pótjelentkezést hirdet meg.

A Doktori Iskola tudományterülete: műszaki tudományok; tudományága: anyagtudományok és technológiák.

A Doktori Iskola témacsoportjai:

 • Kémiai metallurgia
 • Öntészet
 • Határfelületi- és nanotechnológiák
 • Fémek képlékenyalakítása
 • Fémtan, hőkezelős
 • Anyaginformatika
 • Űranyag tudomány és technológia
 • Nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás
 • Kerámiák és technológiáik
 • Polimertechnológia

A Miskolci Egyetem doktori képzésre való jelentkezést hirdet meg akkreditált doktori iskolák keretén belül.

Képzési formák, követelmények, feltételek

A) Szervezett doktori képzésre:
- nappali tagozatra: 36 hónapos állami ösztöndíjjal, vagy egyéb ösztöndíjjal költségtérítéssel hallgatói jogviszonyban,
- egyéni tanrend szerinti szervezett képzésre: munkaviszony mellett, ösztöndíj-biztosítás nélkül, költségtérítéssel.


Követelmények és feltételek:
- jelentkezhetnek az utolsó éves egyetemi hallgatók és egyetemi oklevéllel rendelkező személyek (a doktori képzésre történő jelentkezéskor a külföldi végzettségi szint elismerését kérelmeznie kell a jelentkezőnek, csatolva az oklevél, valamint a tanulmányok időtartamát, a tanulmányok sikeres teljesítését igazoló dokumentumok hiteles másolatát, valamint a fenti dokumentumok hiteles fordítását)

- a felvétel feltétele a sikeres záróvizsgával (államvizsgával) befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább "jó", illetve "cum laude" minősítésű egyetemi oklevél, vagy mesterfokozat megszerzését igazoló oklevél (egyéni tanrend szerinti szervezett képzésre való felvételre az Egyetem Doktori Tanácsának eseti döntése alapján jelentős tudományos munkássággal rendelkező pályázó esetében, kivételesen alacsonyabb minősítésű oklevél is elfogadható)

- a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú (komplex), ill. középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga

- a jelölt kellő szintű szakmai tájékozottsággal rendelkezzen a választott témában

- előnyt élvez kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredménnyel (pl.: Pro Scientia Aranyérem, külföldi részképzés, publikáció, díjnyertes TDK dolgozat vagy más hasonló tevékenység) rendelkező pályázó


Az elbírálás szempontjai:
A felvételi bizottság a szóbeli felvételi vizsgán meggyőződik a jelölt szakmai tájékozottságáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket, és javasolja vagy nem javasolja felvételüket.

A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, amelynek elérése nem jelenti az automatikus felvételt. A felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám szerint rangsorolják és terjesztik elő az őket felkérő kari doktori tanácsnak. A kari doktori tanács az Egyetem Doktori Tanácsától kapott ösztöndíj keretszámok és a doktori iskola egyéb lehetőségeinek, valamint kapacitásának figyelembevételével javaslatot tesz a felvételre. A felvételről az Egyetem Doktori Tanácsa dönt.

Az államvizsga előtt felvételiző hallgató csak feltételesen kerülhet felvételre.

A felvétel csak akkor véglegesíthető, ha egyetemi oklevelének minősítése legalább "jó", illetve "cum laude".
A felvett nappali tagozatos hallgatót 36 hónapra ösztöndíj illeti meg. Az állami ösztöndíj jelenleg 93.000,- Ft havonta. A felvételt nyert állami ösztöndíjas hallgatók indokolt esetben kollégiumi elhelyezést kapnak és a hallgatói jogviszonynak megfelelő térítést fizetnek.

Az egyéni tanrend szerinti szervezett képzésben részt vevő doktorandusznak a nappali tagozattal azonos vizsgakövetelményeket kell teljesítenie. A kutató és oktató munkáját a főállású munkahelyén is végezheti, ha erre a feltételek ott adottak. Az egyéni tanrend szerinti szervezett képzésben részt vevő hallgatók állami ösztöndíjat nem kaphatnak, költségtérítést fizetnek.


B) Szervezett képzésen kívüli egyéni felkészülésre:

A jelöltnek minimálisan 3 éves munkaviszonnyal, továbbá bizonyított kezdeti tudományos kutatási eredményekkel (pl.: egyetemi doktori fokozat/cím, publikációk, hazai és külföldi konferencián tartott előadások, könyv, jegyzet, stb.) kell rendelkeznie.
A jelentkező főállású munkahelyén részben vagy egészben legyen biztosított a tudományos kutatás folytatásának lehetősége.
A felvételi követelmények azonosak a szervezett képzésre jelentkezők feltételeivel.

* * *

Jelentkezés határideje: 2011. szeptember 12.

A felvételi elbeszélgetés időpontja: Várhatóan 2011. szeptember

A felvételi döntés időpontja: Várhatóan 2011. szeptember

Felvételi eljárási díj: 9.000,- Ft

Befizetés módja: csekk, melyet a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon (A/4. épület I. emeleti üvegterem) lehet igényelni.


Csatolandó dokumentumok:

 1. leckekönyv másolata,
 2. oklevél másolata (ha már megkapta),
 3. szakmai önéletrajz,
 4. nyelvismeretet bizonyító dokumentum másolata,
 5. TDK tevékenység igazolása,
 6. szakcikkek másolata,
 7. a doktori témáról való elképzelések leírása,
 8. a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény,
 9. munkahelyi vezető támogató nyilatkozata (egyéni tanrend szerinti szervezett képzés és szervezett képzésen kívüli egyéni felkészülés esetében),


További információk a doktorandusz képzésről:

A doktoranduszok részére nyújtható állami és intézményi támogatások, juttatások:
- állami doktori ösztöndíj meghatározott létszámú ösztöndíjasok számára,
- kollégiumi elhelyezés az állami ösztöndíjas nappali tagozatos doktoranduszok részére,
- szociális támogatás,
- a nappali szervezett képzésben résztvevők számára nyelvórák látogatása,
- az intézmény könyvtárának, infrastruktúrájának használata.

Fizetendő díjak és térítések:
az állami ösztöndíjban nem részesülő nappali tagozatos és az egyéb képzési formákban résztvevő hallgatók a mindenkor hatályos jogszabályokban és az egyetemi szabályzatban foglaltaknak megfelelően költségtérítést fizetnek,

kedvezmény a költségtérítés tekintetében:

nem állami ösztöndíjas és egyéni tanrend szerinti szervezett képzés-ben résztvevők esetében:
A mindenkori állami finanszírozású doktoranduszi ösztöndíj (jelenleg 93.000,- Ft) másfélszeresét meg nem haladó havi bruttó jövedelemmel rendelkezők 50 % kedvezményben részesülnek a költségtérítés tekintetében. A Miskolci Egyetemmel teljes munkaidős jogviszonyban lévők, illetve az MTA ME Kutatócsoportok alkalmazottai ezt a kedvezményt jövedelemtől függetlenül vehetik igénybe.

szervezett képzésen kívüli egyéni felkészülők esetében
A Miskolci Egyetemmel teljes munkaidős jogviszonyban lévők, illetve az MTA ME Kutatócsoportok alkalmazottai 50 % kedvezményben részesülnek a költségtérítés tekintetében.


Jelentkezési lap letölthető a Miskolci Egyetem honlapjáról (www.uni-miskolc.hu Kutatási tevékenység/PhD képzés és fokozatszerzés) és csekk igényelhető a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon (A/4. épület 111. szoba).

A jelentkezési lapot a megjelölt mellékletekkel együtt a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályra kell leadni 2011. szeptember 12-ig.

A doktori képzésre a Pótjelentkezési felhívás 1. mellékletben szereplő témacsoportok szerint lehet jelentkezni.

A pályázati felhívás és a jelentkezési lap, valamint a "Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori
(PhD) fokozatszerzés szabályzata" a Miskolci Egyetem honlapján, www.uni-miskolc.hu (ezen belül "Kutatási tevékenység", "PhD képzés és fokozatszerzés") megtalálható.

További információkkal szolgál az Országos Doktori Adatbázis (www.doktori.hu)


Miskolc, 2011. július 25.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Kerpely Doktori Iskola - Pótjelentkezési felhívás doktori képzésre
Jelentkezési lap
Pontozólap

Fel