Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Felvételi eljárás

A Miskolci Egyetem doktori képzésre való jelentkezést hirdet meg az akkreditált doktori iskolák keretén belül.

A Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola államilag támogatott és önköltséges formában indítja el a doktori képzést.

A doktori képzés rendszere 2016. szemptember 1.-től jelentősen átalakult. 

A legfontosabb változások a következők:

 • A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév.
 • A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz.
 • A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. 
 • A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.
 • Az államilag támogatott doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.

A felvétel követelményei és feltételei:

 • doktori képzésre jelentkezhetnek a utolsó éves egyetemi hallgatók és egyetemi oklevéllel rendelkező személyek (a doktori képzésre történő jelentkezéskor a külföldi végzettségi szint elismerését kérelmezni kell a jelentkezőnek, csatolva az oklevél, valamint a tanulmányok időtartamát, a tanulmányok sikeres teljesítését igazoló dokumentumok hiteles másolatát, valamint a fenti dokumentumok hiteles fordítását.);
 • a felvétel feltétele a sikeres záróvizsgával (államvizsgával) befejezett egyetemi tanulmányokat tanusító, legalább "jó" ill. "cum laude" minősítésű egyetemi oklevél, vagy mesterfokozat megszerzését igazoló oklevél;
 • a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú (komplex), ill. középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga;
 • a jelölt kellő szintű szakmai tájékozottsággal rendelkezzen a választott témában;
 • előnyt élvez kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredménnyel (pl.: Pro Scientia Aranyérem, külföldi részképzés, publikáció, díjnyertes TDK dolgozat vagy más hasonló teljesítmény) rendelkező jelentkező;

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • leckekönyv másolata (papíralapú index másolata vagy a NEPTUN-ból nyomtatott);
 • oklevél másolata (ha már megkapta a hallgató);
 • szakmai önéletrajz;
 • nyelvismeretet bizonyító dokumentum másolata;
 • TDK tevékenység igazolása;
 • szakcikkek másolata;
 • a doktori témáról való elképzelésének leírása (kutatási terv);
 • a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény;
 • a doktori iskolának a képzésre vonatkozó egyéb speciális feltételei;

Az elbírálás szempontjai:

 • a felvételi bizottság a szóbeli felvételi vizsgán meggyőződik a jelölt szakmai tájékozottságáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről;
 • a Felvételi Bizottságot a Tudományági Doktori Tanács választja évente, tagjainak száma minimum 3 fő, nem lehet tagja az a témavezető, akinek az adott felvételi eljárásban jelentkezője van;
 • a vizsga során felmérik a hallgatók nyelvismeretét és rátermettségét.  A vizsgán a bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket, és javasolja vagy nem javasolja felvételüket.;
 • a felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, amelynek elérése nem jelenti az automatikus felvételt.;
 • a felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám szerint rangsorolják és terjesztik elő az őket felkérő tudományági doktori tanácsnak. A tudományági doktori tanács az Egyetem Doktori Tanácsától kapott ösztöndíj keretszámok és a doktori iskola egyéb lehetőségeinek, valamint kapacitásának figyelembevételével javaslatot tesz a felvételre. A felvételről az Egyetem Doktori Tanácsa dönt.
 • az államvizsga előtt felvételiző hallgató csak feltételesen kerülhet felvételre;
 • a felvétel csak akkor véglegesíthető, ha egyetemi oklevelének minősítése legalább "jó", illetve "cum laude";
 • a felvett nappali tagozatos hallgatót ösztöndíj illeti meg. A felvételt nyert állami ösztöndíjas hallgatók indokolt esetben kollégiumi elhelyezést kapnak és a hallgatói jogviszonynak megfelelő térítést fizetnek.

 

Jelentkezés határideje:  2020. május 14.
A felvételi vizsga időpontja:  várhatóan 2020. június 
A felvételi döntés időpontja:   várhatóan 2020.  július

 

A fevételi felhívás letölthető az alábbi linkre kattintva.

Felvételi eljárási díj: 9000,- Ft

Csekk igényelhető a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon: A/4. épület I. emelet 111. szoba.

A jelentkezéshez szükséges, letölthető formanyomtatványok:  

 1. Jelentkezési lap;
 2. Pontozó lap;

A jelentkezési lapot a megjelölt mellékletekkel együtt a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon kell leadni 2020. május 14-ig.

A doktori képzés második, kutatási és disszertációs szakaszába bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvételi általános követelményeit. A felvételi jelentkezést a tárgyév április 15-ig, vagy november 15-ig lehet benyújtani. A kijelölt felvételi bizottság támogató véleménye alapján folytatható le a komplex vizsga. A kutatási és disszertációs szakasz sikeres komplex vizsgát követően, az Egyetem Doktori Tanácsának felvételi döntésével kezdődik. A komplex vizsgára bocsátáshoz szükséges felvételi követelményeket a Tudományági Doktori Tanácsok működési szabályzata tartalmazza (http://www.uni-miskolc.hu/phd-kepzes).

A pályázati felhívás, valamint a „Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata” a Miskolci Egyetem honlapján  megtalálható.

További információkkal szolgál az Országos Doktori Adatbázis.

A felvételt követő első lépések:

A sikeres felvételt követően a hallgatóknak teljesíteni kell a beíratkozással kapcsolatos kötelezettségeiket.

Az alábbi műveleteket kell elvégezni a doktorandusz hallgatóknak:

 1. be kell iratkozni a Miskolci Egyetem egységes tanulmányi rendszerében, a NEPTUN-ba;
 2. ki kell tölteni a regisztrációs lapot és Roneczné-Tóth Juditnál le kell adni.

 

A felvételi eljárás oldalán található formanyomtatványok, űrlapok megtalálhatók összegyűjtve a Dokumentumtár Szabályzatok, útmutatók, kérvények, űrlapok aloldalon is.