Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Formai követelmények

A doktori képzés keretében a doktorandusz hallgatók számára számos formában ismertetniük kell kutatómunkájuk eredményeit.

Az alábbi legördülő listában az egyes beszámolókkal kapcsolatos formai - és tartalmi követelmények tekinthetők meg.

 

A Doktori Iskola PhD hallgatói által benyújtott kutatószemináriumi dolgozatok formai követelményei a következők:

 1. A dolgozatokat 2 példányban, bekötött formában kell a Dékáni Hivatalba benyújtani. A dolgozatok csak akkor fogadhatóak el, illetve küldhetők ki bírálatra, amennyiben azon a témavezető(k) aláírása is szerepel.
 2. A dolgozatok fedlapján meg kell jelölni a Doktori Iskola nevét, a kutatószeminárium számát, valamint a doktorandusz nevét, témavezetőjét, és tanszékének elnevezését.
 3. A dolgozatokat A/4-es méretben, maximum 13-as betűmérettel, és 1,5-es sortávolsággal kell elkészíteni, minimum 20, maximum 30 oldalterjedelemben.
 4. A táblázatokat és ábrákat folyamatos sorszámozással és címmel kell ellátni. A dolgozathoz kapcsolódhat irodalomjegyzék, mellékletek. Az irodalomjegyzéket az alábbi formában javasoljuk elkészíteni:[sorszám]SZERZŐ(K).: Cím, Megjelenés helye, ideje, oldalszáma...

A doktori értekezés a Jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit –vagy idegen szóval „téziseit” –(szakmai alkotásának leírását, szakirodalmi ismereteit, kutatási-alkotó módszereit) bemutató, összefoglaló jellegű munka, amely magyarul vagy a Tudományági Doktori Tanács által engedélyezett idegen nyelven írható. 

Az értekezésben fel kell tüntetni a szerző és a témavezető nevét, a Doktori Iskola és vezetőjének nevét, a készítés helyét és idejét, a DOI azonosítót.Az értekezéshez a témavezető legfeljebb 3 oldal terjedelmű és a Jelölt publikációs teljesítményére is kiterjedő ajánlása, tartalomjegyzék, tézisek, valamint irodalomjegyzék tartozik. Utóbbiban szerepeltetni kell a Jelölt tudományos közleményeit is. Továbbá csatolni kell egy magyar és idegen nyelvű, nyelvenként max. 2 oldal terjedelmű összefoglalót is. Az értekezéshez függelék (pl. fénykép, dokumentumgyűjtemény, stb.) tartozhat.

A megvédendő értekezést 5 bekötött példányban és elektronikus formában kell benyújtani.Az ide vonatkozó egyéb rendelkezéseket az Egyetemi Doktori Szabályzat 16§ tartalmazza.

Az értekezést a tudományos műhelyvita előtt két előbírálónak kell kiadni az alábbiak szerint:

 1. az előbírálókat a Tudományági Doktori Tanács elnöke a témavezetővel való egyeztetés után kéri fel,
 2. az előbíráló a véleményét a műhelyvitán ismerteti;
 3. a Tudományági Doktori Tanács a műhelyvitát követően, annak ismeretében jelöli ki a bíráló bizottságot;
 4. az előbírálók és a későbbi bírálók személye megegyezhet.

A jelöltnek az értekezéshez mellékelnie kell egy tézisfüzetet is elektronikusan és 50 példányban kinyomtatva.

A doktori értekezés tézisfüzete a következőket tartalmazza:

 1. az I. részben a kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalását;
 2. a II. részben az elvégzett vizsgálatok, kísérletek rövid leírását, az anyaggyűjtés módszereit, a források feltárását, illetőleg felhasználását;
 3. a III. részben a tudományos eredmények rövid összefoglalását, azok hasznosítását, illetve a hasznosítás lehetőségeit. Hasznosítás lehet: az eredmények közvetlen vagy közvetett gyakorlati alkalmazása, illetőleg a tudományág belső fejlődésének elősegítése vagy más tudományág új ismeretekkel való gyarapítása.
 4. a IV. részben a munka témaköréből készült publikációk jegyzékét;
 5. kollektív kutatómunka eredményeit felhasználó értekezés vagy nyomtatott mű esetén a pályázó részletesen és pontosan ismerteti a kollektíva munkájában kifejtett munkásságát.

A téziseket a pályázónak előzetesen láttamoztatnia kell a kollektíva többi tagjával, akik egyúttal nyilatkoznak arról is, hogy a tézisekben ismertetett eredményeket a pályázó eredményeinek ismerik-e el.